dimarts, 16 de juny de 2020

DEMÀ COMENÇA LA SOL·LICITUD

ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! 
Recordeu demà comença la sol·licitud de plaça per a  Batxillerat i Cicles Formatius!!!

Recordeu utilitzar aquest enllaç per a la Telematrícula.

Que vaja molt bé!!

dimarts, 2 de juny de 2020

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS: amb Mónica Ferri

Aquesta vegada hem parlat amb Mónica Ferri, una trajectòria des de la vocació orientada sempre en la mateixa direcció.
Enginyera Industrial rama Química, sempre hi ha volgut estudiar ciències i va lluitar per aconseguir la seua plaça a la Universitat Politècnica, li va tocar assistir com a oient durant tres mesos fins que la varen agafar...

Mónica actualment treballa com a Enginyera i està matriculada en la Universitat Politècnica de València estudiant el grau en Enginyeria Química, encara que li han posat obstacles pel fet de ser dona, ella no s'ha rendit per continuar amb la seua vocació i el seu somni.
Ella ens recomana lluitar pel que vols i estar oberta allò que et vas trobant pel camí.

Moltes gràcies Per la teua disponibilitat, Mónica i per compartir amb nosaltres la teua experiència.

Aquesta entrevista vos pot servir per a veure una trajectòria diferent, una trajectòria dirigida des de l'inici al món de les ciències i la tecnologia, una trajectòria de seguiment d'un somni

dimecres, 27 de maig de 2020

TELEMATRICULA. ACÍ TENIU L'ENLLAÇ.

Estimades famílies de 4r d'ESO ací teniu l'enllaç que ha habilitat conselleria per fer la telematricula.
feu click ací i podeu iniciala.

Totes les persones de 4r que volen matricular-se Batxillerat i Cicles

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Recordeu que les dates d¡per a la sol·licitud son del 17 al 25 de juny,abans podeu obtindre, clau d'admissió , imprescindible per fer tots el tràmits. En l'ellaç es detalla com fer-ho.

divendres, 22 de maig de 2020

TRAJECTORIES PROFESSIONALS: Amb Mapi Pastor.


Entrevista amb Mapi Pastor, Economista especialitzada en comerç exterior, sempre li han agradat els idiomes, després de treballar en la seua professió es va adonar que volia altra cosa, va deixar el treball i decidir estudiar una oposició, li donava molta seguretat el tindre idiomes ja que açò sempre diferenciava el seu currícums de altres i li havia oferit moltes oportunitats laborals.
En al entrevista ens conta com organitzar-se per estudiar i d’on va traure la motivació necessària, va obtindre el ser fruit aprovant a la primera.
Mapi es maquinista del metro des de fa 10 anys, li agrada el seu treball i troba    que actualment s'ajusta al que necessita, no obstant continua formant-se per deixar obertes més portes en la seua empresa.
Mapi ens recomana, lluitar pel que volem, estar oberts a les oportunitats que se’ns presente i ressalta la importància que ha tingut en la seua vida el fet de tindre idiomes i de prendre decisions i de seguir formant-se per deixar portes obertes...
Moltes gràcies Per la teua disponibilitat i per compartir amb nosaltres la teua experiència.

Aquesta entrevista vos pot servir per vore com de vegades les nostres trajectòries van variant respecte al que pensem en un moment determinat, també per valorar les portes obrin els idiomes i per a aquelles persones que es plantegeu opositar per que vos agrada una professió que així ho requerix ( com policia).


dimarts, 19 de maig de 2020

RESUM PROCÉS DE SOL•LICITUD DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:


HUÍ DIJOUS 19 DE MAIG : 
Ha eixit publicada la resolució on es determina cóm serà enguany el procés d'admissió que afecta a Batxillerat i Cicles formatius, entre altres ensenyaments, vos he fet ací un resum. 
També vos he posar els links relaiconat mes:
- l'enllaç a aquesta resolució completa.
- l'enllaç al calendari 
- l'enllaç on podeu comprobar a quina zona pertany el vostre domicili.

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d’Edu- cació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comuni- tat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obliga- tòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3500]
Podeu trobar la resolució sencera a :

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

.
l’Ordre EFP/365/2020
el Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, ha sigut modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 8774, de 30 de març).
PROCÉS DE SOLICITUD RESUM:
L’objecte de la modificació del Decret 40/2016 i de l’Ordre 7/2016 ha consistit a adequar el contingut de totes dues normes a les noves lleis, aprovades després de la publicació, i introduir les prescripcions que aquestes estableixen respecte a les qüestions directament relacionades amb el procediment d’admissió de l’alumnat, així com la modificació dels criteris de puntuació relatius a la renda familiar, i atorgar una puntuació progressiva en funció de la renda familiar, i al mateix temps la simplificació d’alguns tràmits del procediment.


Segon. Comissions d’escolarització, de districte i sectorials i àrees d’influència
A)   Respecte de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarit- zació, de districte i sectorials:
La Inspecció General d’Educació, en col·laboració amb les Inspeccions Territorials d’Educació, amb els serveis competents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumeix en el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021
B)    
C)   Respecte de les àrees d’influència a l’efecte d’escolarització:

Les àrees d’influència que regeixen per al procediment d’admissió d’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obliga- tòria i Batxillerat del curs 2020-2021 són les vigents per al curs 2019- 2020.

*Link ajuntament de Torrent: per comprovar el teu domicili a quin àrea d’influència pertany:Escriu la teua adreça amb el numero del teu domicili, importanat!! Si no veus la zona allunya el zoom.


Sols per a esportiste d’èlit:
Posteriorment, l’esmentat Decret 40/2016, també ha sigut modificat per la disposició final segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana (DOGV 8784, de 8 abril). L’objecte de la modificació ha consistit a incloure el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valen- ciana, que també tindrà la mateixa preferència per a accedir al centre situat a la zona d’influència del lloc on realitze l’entrenament, que la ja prevista per a l’alumnat esportista d’elit, d’alt nivell i el d’alt rendiment.

Cinqué. Tramitació electrònica del procediment d’admissió
El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera electrònica, tal com l’estableix l’article 5 del Decret llei 2/2020.
Les persones interessades ha d’accedir a la pàgina web de la Conse- lleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrò- nic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga.

Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.

1.  Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol- licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol- licitud d’admissió.
2.   La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:
a)  Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:
  Número de DNI
  Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)

  Data de naixement
  Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior
b)  Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:
  NIE
  Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
  Data de naixement
  Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior
c)  Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

  NIE
  Número del certificat precedit per la lletra C
  Data de naixement
  Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior
d)  Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.
e)  Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol- licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

f)  Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.
3.  Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que permetrà, als col·lectius citats en l’apartat e) i f) anteriors, la participació en el procedi- ment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

En funció de la normativa vigent, en cada cas, s’han d’adoptar les mesures sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la Covid-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.
4.  La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

Sisé. Model de sol·licitud:
El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:
a)  Identificació de la persona sol·licitant.
b)  Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.

c)  Identificació dels membres de la unitat familiar.


d)  En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial,
ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.
*Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

    e)Autorització a l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’in- clusió.
A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la uni- tat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga:
Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:
  Número de DNI
  Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)

  Data de naixement
  Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència:
  NIE
  Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
  Data de naixement
    Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certifi- cat de registre de ciutadania de la Unió Europea:
  NIE
  Número del certificat precedit per la lletra C
  Data de naixement
  Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
f)Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.
g)Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de Batxillerat, si escau.
h)Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.
j)Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.
k)Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.


1.-La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

D’acord amb el que disposen els articles 43 i 51 de l’Ordre 7/2016, després de la publicació de les llistes provisionals i definitives, l’adre- ça dels centres públics, la titularitat dels centres privats concertats i    la Inspecció d’Educació estan facultats per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació que estimen necessària per a la justificació de les situacions o circumstàncies al·legades, així com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions que calguen per a la verificació d’aquestes.
La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’es- colaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.
Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única.
Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per aformular sol·licituds d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.
2.   En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça es pot realitzar assignació d’ofici en un centre de la localitat o zona d’escolarització que tinga vacants.
Dotzé. Formalització de la matrícula
1.  L’alumnat admés en el procediment d’admissió regulat a aquest efecte ha de formalitzar la matrícula en les dates establides en la resolució de la Direcció General de Centres Docents per al curs escolar 2020-2021.
( vos adjunte el link al calendari, estes dates si varien de Batxillerat a Cicles)


2.  La matrícula de l’alumnat que no requereix procés d’admissió per canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, dins del mateix centre i fins a la finalització de l’educació bàsica, l’ha d’organitzar de manera pròpia cadascun dels centres docents, d’acord amb el principi d’autonomia  en la gestió, sempre que no es conculque el dret a l’escolarització de l’alumnat en etapes obligatòries. En el cas dels centres que imparteixen Educació Infantil i Primària aquest procés s’ha de realitzar abans del 30 de juny. Als centres que imparteixen ESO, Batxillerat, així com Formació Professional Bàsica, aquest procés s’ha de realitzar entre el 6 i el 10 de juliol.
3.  El centre al qual s’incorpore nou alumnat com a resultat del procediment d’admissió ha de sol·licitar a l’alumnat o els seus representants legals la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest.
4.  En el moment de formalització de la matrícula, en cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

En tot cas, s’actuarà conforme al que es disposa en l’apartat cinqué, admissió i matriculació, i sisé, baixa i canvi de centre, de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

1.L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris, que en el moment de la matrícula no puga aportar tota la documentació requerida, pot efectuar la matrícula condicionada al posterior lliurament de l’esmentada documentació; a més, ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari.